Επιλογή Σελίδας

 

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

 

Το Δικηγορικό Γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές σε πελάτες που επιθυμούν να επενδύσουν στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα:

Με βάση την Κυπριακή Νομοθεσία, ο αιτών υπηκοότητας θα πρέπει να ζει και να εργάζεται στην Κύπρο συνεχώς για τουλάχιστον 7 χρόνια. Ωστόσο, το άρθρο 111A του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 141 (Ι) του 2002, όπως τροποποιήθηκε επιτρέπει στο Υπουργικό Συμβούλιο για να παρακάμψει τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Πίνακα 3 του Νόμου και να εφαρμόσει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα προκειμένου να παρέχει τιμητική υπηκοότητα στους επενδυτές για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  1. Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

α) Ο επενδυτής και η οικογένειά του μπορούν ελεύθερα να κατοικούν, να εργάζονται, να σπουδάζουν, να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία

β) Ο κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου μπορεί να ταξιδεύει χωρίς βίζα σε 157 χώρες.

γ) Το διαβατήριο εκδίδεται επίσης για τη σύζυγό του επενδυτή και για όλα τα οικονομικά εξαρτώμενα παιδιά (έως 28 ετών). Όλες οι επόμενες γενιές του επενδυτή διατηρούν την Κυπριακή ιθαγένεια. Η σύζυγος και τα παιδιά κάτω των 18 ετών του κατόχου κυπριακής υπηκοότητας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κυπριακή υπηκοότητα αφού την αποκτήσει ο σύζυγος. Τα παιδιά που είναι μαθητές για ένα πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό μεταξύ 18 και 20 ετών, μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση. Επιπλέον, το όριο ηλικίας είναι άνευ σημασίας για τα παιδιά που πάσχουν από μόνιμη αναπηρία.

δ) Οι γονείς του αιτούντος μπορεί να είναι επιλέξιμοι για υπηκοότητα με την αγορά μιας επιπλέον κατοικίας αξίας € 500.000 και τα μέλη της ίδιας οικογένειας που είναι αιτούντες μπορούν να επενδύσουν συλλογικά την προϋπόθεση ότι η συνολική επένδυση καλύπτει το ποσό των € 500.000 ανά αιτούντα.

ε) Η διπλή υπηκοότητα επιτρέπεται. Η απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας δεν ανακοινώνεται σε άλλες χώρες.

στ) Η διαδικασία χρειάζεται περίπου 3 μήνες για να ολοκληρωθεί (εξαιρούνται οι αργίες).

ζ) Δεν απαιτούνται εξετάσεις ιστορικής και γλωσσικής επάρκειας.

2. Για να επενδύσει στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα ο αιτών:

α) Πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο

β) Πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ετών

γ) Πρέπει να επενδύσει σε μια μόνιμη κατοικία στην Κύπρο με αγοραία αξία τουλάχιστον € 500.000 + ΦΠΑ

δ) Δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιαδήποτε λίστα ατόμων των οποίων η περιουσία εντός της ΕΕ τίθεται υπό περιορισμούς

ε) Πρέπει να ταξιδεύει στην Κύπρος για να δικαιολογεί τη σχέση του με τη χώρα τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 χρόνια.

στ) Πρέπει να είναι κάτοχος άδειας διαμονής για την Κύπρο προκειμένου να το εκδοθεί ένα διαβατήριο: για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής, η οποία θα εκδοθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για υπηκοότητα. Η απόκτηση της άδειας διαμονής είναι μια τυπική διαδικασία λόγω του κανονισμού της ΕΕ. Δεν υπάρχει ακόμη καμία απαίτηση για τον επενδυτή να ζει στην Κύπρο.

ζ) Πρέπει να διατηρεί την επένδυση στην Κύπρο για τουλάχιστον 5 χρόνια, εκτός από την κατοικία  € 500.000 + ΦΠΑ η οποία πρέπει να παραμείνει στην κατοχή του επενδυτή.

η) Πρέπει να έχει κάνει την επένδυση κατά τη διάρκεια των 3 ετών που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης. Ο επενδυτής μπορεί να αντικαταστήσει την επένδυση, εντός της προθεσμίας των 5 ετών, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομικών.

θ) Πρέπει να είναι ένας μη-Κύπριος πολίτης, ο οποίος επενδύει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω μιας εταιρείας ή εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος, είτε μέσω επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τη σύζυγό του ή από κοινού, είτε ως υψηλόβαθμος ανώτερος διευθυντής μιας εταιρείας ή εταιρειών που παράγει ένα ελάχιστο € 100.000 φορολογικών εσόδων σε μια περίοδο τριών χρόνων και που μπορεί να επενδύσει με ένα από τους τέσσερις τρόπους που περιγράφονται περαιτέρω.

ι) Ο επενδυτής θα πρέπει να κάνει μια δωρεά ύψους € 75.000 για το «Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας».

κ) ο επενδυτής θα πρέπει να κάνει μια δωρεά ύψους € 75.000 για τον «Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης».

λ) Ο αιτών θα πρέπει να κατέχει μια έγκυρη visa / θεώρηση Σένγκεν

μ) Σε περίπτωση που ο αιτών έχει καταχωρήσει αίτηση πολίτη σε άλλο κράτος μέλος η οποία έχει απορριφθεί, ο επενδυτής χάνει το δικαίωμα να κάνει αίτηση για επένδυση στο κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να μειώσει την επένδυση αναφοράς μέσω Συλλογικών Επενδύσεων.

Περαιτέρω και επιπλέον με τα παραπάνω και το γ), υπάρχουν 4 διαφορετικοί τρόποι για έναν αιτούντα να επενδύσει στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις στην Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία:

Επενδύσεις σε Επενδυτικά Κεφάλαια,  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Κυπριακών Εταιρειών ή Κυπριακών Οργανισμών

Ο αιτών πρέπει να επενδύσει συνολικά € 2.500.000 + ΦΠΑ, τουλάχιστον € 2 εκατομμύρια + ΦΠΑ σε ένα Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) εγγεγραμμένο και οι δραστηριότητες του οποίου λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και αδειοδοτείται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySec), ή σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Κυπριακών Εταιρειών ή Οργανισμών, επιπρόσθετα της αγοράς μιας κατοικίας με ελάχιστη τιμή αγοράς € 500.000 + ΦΠΑ. Ο διαχειριστής του Οργανισμού είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στα αρμόδια Υπουργεία, σε ετήσια βάση, ότι το αρχικό ποσό επένδυσης είναι στη θέση του. Ο επενδυτής μπορεί επίσης να επενδύσει σε επιχειρήσεις στον Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) (UCITS). Ο ΟΣΕΚΑ  θα έχει το δικαίωμα/επιλογή επένδυσης έως και € 200.000 στις δευτερογενείς αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν να είναι επιλέξιμες για το παρόν επενδυτικό σχέδιο. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως ομόλογα, χρεόγραφα, ομολογίες εγγεγραμμένες και εκδοθείσες στην Κυπριακή Δημοκρατία και μπορούν να αγοραστούν κατά την έκδοση ή μεταγενέστερα της αγοράς. Η επένδυση πρέπει να διατηρηθεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 5 ετών.

Ή

Άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα, αναπτύξεις & υποδομές

Ο αιτών μπορεί να επενδύσει συνολικά € 2.000.000 + ΦΠΑ αντί των € 2.500.000 με την προϋπόθεση μία κατοικία έχει χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον 500.000 €. Πρέπει να είναι άμεσες επενδύσεις αξίας € 2.000.000  στην αγορά και την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων, εμπορικών ακινήτων, έργων ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων των οικιστικών μονάδων στην τουριστικού τομέα ή άλλων έργων υποδομής. Οι επενδύσεις πρέπει να είναι σε γη η οποία μπορεί να και πρέπει να συνοδεύονται από ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Γη η οποία δεν εμπίπτει στις ειδικές ζώνες θα εξαιρεθεί από τις διατάξεις. Η επένδυση πρέπει να διατηρηθεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 5 ετών και τα οικιστικά ακίνητα πρέπει να διατηρούνται σε μόνιμη βάση. Σε περίπτωση όπου κατοικημένη ιδιοκτησία έχει αποκτηθεί και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων (CIP), το ποσό της επένδυσης αυξάνεται από € 2m σε €2. 5m. Σε περίπτωση που ο επενδυτής επενδύει στην ανάπτυξη ακίνητων περιουσιών / έργα υποδομής, θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές:

(i) πολεοδομική άδεια.

(II) πιστοποιητικό ολοκλήρωσης που υπογράφεται από τον αρχιτέκτονα του έργου.

(III) σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται υπό κατασκευή, τουλάχιστον το 5% της συνολικής αξίας του ακινήτου θα πρέπει να αποκλειστεί από την τραπεζική εγγύηση, το αντίστοιχο ποσό θα κυκλοφορήσει στον πωλητή στο τέλος της κατασκευής του ακινήτου.

(IV) σε περίπτωση που υπάρχει μια υποθήκη επί του ακινήτου για την απόκτηση, τραπεζικές παραίτηση πρέπει να είναι σε θέση.

Ή

Σύσταση, απόκτηση ή επένδυση σε κυπριακές εταιρείες

Ο αιτών πρέπει να επενδύσει συνολικά € 2.500.000 + ΦΠΑ, τουλάχιστον € 2.000.000 + ΦΠΑ σε εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο τις οποίες έχει αποκτήσει, συστήσει ή στις οποίες έχει συμμετάσχει, συν την αγορά μιας κατοικίας με ελάχιστη τιμή αγοράς € 500.000 + ΦΠΑ. Η επένδυση πρέπει να διατηρηθεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 5 ετών.

Οι εταιρείες αυτές πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο (ουσίας) και να απασχολούν τουλάχιστον 5 Κύπριους υπηκόους ή πολίτες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο για μια συνεχή περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. Επιπλέον, έχουν την υποχρέωση να μετατρέψουν τις καταθέσεις τους σε μετοχές.

Ή

Συνδυασμός Επενδύσεων

Ο αιτών μπορεί να επιλέξει ένα συνδυασμό από τα παραπάνω και να επενδύσει συνολικά € 2.500.000 + ΦΠΑ, τουλάχιστον μια συνδυασμένη επένδυση ύψους € 2.000.000 + ΦΠΑ συν την αγορά μιας κατοικίας με ελάχιστη τιμή αγοράς € 500.000 + ΦΠΑ. Η επένδυση πρέπει να διατηρηθεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 5 ετών.

1. Επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών Εταιρειών ή κυπριακών Οργανισμών

2. Άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα, αναπτύξεις & υποδομές

3. Σύσταση, απόκτηση ή επένδυση σε κυπριακές εταιρείες

4. Επενδύσεις για την Κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία θα ληφθούν υπόψη ως επιλέξιμο κριτήριο για το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων(CIP).

 

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?