Επιλογή Σελίδας


Εγγραφή Εταιρίας: H Κυπριακή Εταιρία Χαρτοφυλακίου


Το δικηγορικό γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές και βοήθεια σε πελάτες, επιθυμώντας να εγγράψει οποιοδήποτε τύπο κυπριακής Εταιρείας με σκοπό να ωφεληθεί από την φορολογική τάξη πραγμάτων στην Κύπρο, καθώς και από το ευρύ δίκτυο της επιβολής Διπλής φορολογίας. Μεταξύ των ποικίλων κυπριακών Εταιρειών, οι οποίες μπορούν να εγγραφούν, η Κυπριακή Εταιρεία χαρτοφυλακίου ξεχωρίζει σαν το πιο αποδοτικό μέσο, όσον αφορά το σχεδιασμό. Παρακάτω, υπάρχουν πληροφορίες για τα ακόλουθα:

 • Η Κυπριακή Εταιρεία
 • Η Κυπριακή Εταιρεία χαρτοφυλακίου
 • Εγγραφή Εταιρείας
 • Φορολογική Έδρα, Εμπιστευτικότητα και Έκδοση πληροφοριών
 • Μέτρα Ασφάλειας
 • Είδη Κυπριακών Εταιρειών
Η Κυπριακή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Η ευθύνη των μελών της είναι περιορισμένη στο ποσό, αν υπάρχει, απλήρωτο στις μετοχές που τους αντιστοιχούν.
 • Δεν υπάρχει πια offshore εταιρία στην Κύπρο. Τώρα υπάρχει μόνο μια μορφή κυπριακής Εταιρείας, η οποία μπορεί να δραστηριοποιείται εντός ή εκτός Κύπρου ή και τα δύο.
 • H Εταιρία μπορεί να ανήκει 100% σε Ευρωπαίους ή μη Ευρωπαίους.
 • Υπάρχει ένας γενικός φόρος 12.5% σε όλες τις κυπριακές Εταιρείες και πλήρης απαλλαγή.
 • Η Εταιρία μπορεί να έχει ένα άτομο που να κατέχει το 100% των μετοχών.
 • Η Εταιρία μπορεί να ωφεληθεί από το μεγάλο δίκτυοσυμφωνιών διπλής φορολογίαςαπό τις 40 και πλέον συμφωνίες που έχει συνάψει η Κύπρος με άλλες χώρες.
 • Στο καταστατικό της Εταιρίας πρέπει να καταγράφονται το όνομα και τα αντικείμενά της, ότι η ευθύνη των μελών της είναι περιορισμένη, καθώς και τα κεφάλαια των μετοχών της.
 • Οι όροι συνεργασίας εμπεριέχουν τους κανονισμούς που διέπουν τη διοίκηση και λειτουργία της Εταιρίας: αλλαγές στους κανονισμούς της Εταιρείας γίνονται με ειδικά ψηφίσματα, ιδιωτικές Εταιρείες μπορούν να έχουν μόνο ένα μέλος και ο μέγιστος αριθμός αγγίζει τα πενήντα. Οι ιδιωτικές Εταιρείες απαγορεύεται να καλούν το κοινό να συνεισφέρει για οποιαδήποτε μετοχή ή ομόλογα και καλούνται να περιορίσουν το δικαίωμά τους να μεταβιβάζουν τις μετοχές τους.
Μια ιδιωτική Εταιρεία μπορεί να γίνει δημόσια και το αντίθετο.
 • Κεφάλαιο: Το σύνηθες εγκεκριμένο/εικονικόκεφάλαιο μετοχών είναι €2000. Το σύνηθες εκδοθέν κεφάλαιο μετοχών είναι €2000 αλλά στην πραγματικότητα δεν πληρώνεται / κατατίθεται όπως η πληρωμή που γίνεται από τον κληρονόμογια να εγγράψει την Εταιρία από τις Τοπικές Αρχές για να καλύψει το ποσό των €2000. Η συνήθης αξία είναι €1.00 για κάθε μετοχή. Όταν η Εταιρία έχει μια φυσική παρουσία στην Κύπρο με τα δικά της γραφεία και προσωπικό, το κεφάλαιο που εξοφλείται πρέπει να αντιστοιχεί στη φύση της δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στην Κύπρο, η οποία συνήθως αυξάνει το εκδοθένκεφάλαιο των μετοχών σε τουλάχιστον €5000.
 • Διοικητικές συναντήσεις των διευθυντών: πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, εάν η διεύθυνση πρόκειται να καθοδηγείται από εντός της Κύπρου. Οι γενικές συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται οπουδήποτε.
 • Συναντήσεις Μετόχων: η εξουσία των μετόχων είναι ανώτερη από αυτή των διευθυντών εφόσον οι μέτοχοι διορίζουν τους διευθυντές ελεύθερα.
 • Τοπική Έδρα: μια κυπριακή Εταιρεία μπορεί να ασχολείται με οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία να υποδηλώνει ότι κατέχει και χρησιμοποιεί τοπική έδρα, δηλαδή το να παίρνεις και να δίνεις διαταγές, το να φυλάγεις προϊόντα, κτλ.
 • Ο φόρος που επιβάλλεται επί του κέρδους της κυπριακής Εταιρείας είναι 12.5%, ασφαλές για ναυτιλιακές Εταιρίες (0%), οι οποίες δύναται να διαλέξουν να πληρώνουν tonnage tax αντί του 12.5%.
 • Η εγγραφή της κυπριακής Εταιρείας και των αναγκαίων προϋποθέσεων:παρακαλώ δείτε στην παράγραφο Εγγραφή Εταιρείας.
H κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
1. Φορολογία στην Κύπρο επί μετοχικών μερισμάτων που ελήφθησαν στην Κύπρο.
Τα μετοχικά μερίσματα που λαμβάνονται στην Κύπρο από μία κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου από Εταιρείες εγκατεστημένες ή μη, στην Κύπρο, ή ξένες Εταιρείες δεν υποβάλλονται στον Νόμο για το φόρο εισοδήματος.
Εντούτοις, υπόκεινται στην Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (20%) σύμφωνα με τον οποία τα μετοχικά μερίσματα που λαμβάνονται από άλλη Εταιρία εγκατεστημένη στην Κύπρο δεν φορολογούνται, ενώ αντίθετα, τα μετοχικά μερίσματα που λαμβάνονται από Εταιρεία που δεν είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο, δεν φορολογούνται εφόσον η κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (εγκατεστημένη στην Κύπρο), κρατάει μερίδιο από τις μετοχές της μη εγκατεστημένης στην Κύπρο Εταιρείας, πληρώνοντας τα μερίσματα. Όμως αυτή η εξαίρεση δεν ισχύει όταν πέρα του 50% των δραστηριοτήτων της ξένης εταιρίας που πληρώνει μερίσματα, αποδίδουν άμεσα ή έμμεσα από επενδύσεις και ο ξένος φόρος είναι σημαντικά χαμηλότερος (λιγότερο του 50%) από την φορολογική επιβάρυνση στην Εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο.
2. Φορολόγηση μετοχικών μερισμάτων που πληρώνονται στην Κύπρο και υπόκεινται στην αρμοδιότητα ξένων.
Φορολογία επί των μετοχικών μερισμάτων που υπόκεινται στην αρμοδιότητα ξένων και στέλνονται σε κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου από την θυγατρική μπορεί να μειωθεί ή να υπάρξει πλήρης απαλλαγή με ποικίλους τρόπους. Επιπρόσθετα, ο επενδυτής μπορεί τότε να επαναπατρίσει εισόδημα από την Κύπρο χωρίς καμία παρακράτηση φόρου στην Κύπρο.
(i) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία: Η εφαρμογή του στην Κύπρο καταργεί τους παρακρατούμενουςφόρους επί του υποδεέστερου για τα μετοχικά μερίσματα που πληρώνονται στη μητρική εταιρία, που είναι εγκατεστημένη σε οποιαδήποτε χώρα – μέλος της ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η μητέρα Εταιρεία φορολογείται μόνιμα από χώρα – μέλος της ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχει το 1% ή περισσότερο από τις μετοχές της θυγατρικής για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, (η αυθεντική Ευρωπαϊκή Οδηγία αντιστοιχεί στο 25% και σε μια χρονική περίοδο μερικών χρόνων).
(ii)  Τα συμφωνητικά διπλού φόρου: Το δίκτυο συμφωνητικών διπλών φόρων επικυρωμένο από την Κύπρο περιλαμβάνει γύρω στα 40 συμφωνητικά. Σκοπός τους είναι η αποφυγή της διπλής φορολόγησης του εισοδήματος μιας Εταιρείας, στην αρμοδιότητα των δύο κρατών που σχετίζονται με τα μετοχικά μερίσματα. Τα περισσότερα συμφωνητικά διπλής φορολόγησης προσφέρουν πλήρη απαλλαγή ή χαμηλή φορολόγηση στην αρμοδιότητα ξένων κρατών για μετοχικά μερίσματα που παραλαμβάνονται στην Κύπρο.
(iii) Μονομερής Απαλλαγή Φόρου: Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα αφορολόγητο όριο δίνεται στην Κύπρο επί οποιουδήποτε φόρου που περιλαμβάνει Έκτακτη Εισφορά Άμυνας, καθώς και φόρο εισοδήματος για κάθε φόρο που πληρώνεται υπό την αρμοδιότητα ξένου κράτους, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού εμπορικού φόρου που πληρώνεται από τον κληρονόμο ή φόρος που παρακρατείται επί μετοχικών μερισμάτων απερχομένων στην Κύπρο.
3. Φορολόγηση στην Κύπρο μετοχικών μερισμάτων πληρωμένα από την Κύπρο.
(i)  Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στην Κύπρο επί μετοχικών μερισμάτων πληρωμένων από την κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου προς τους μετόχους, μη μόνιμους κατοίκους της Κύπρου, είτε οι μέτοχοι έχουν τις μετοχές τους κατευθείαν στην Εταιρεία, είτε μέσω υποψηφίων.
(ii) Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στην Κύπρο επί μετοχικών μερισμάτων πληρωμένων από μια φορολογούμενη κυπριακή Εταιρεία σε μια άλλη φορολογούμενη Κυπριακή Εταιρεία.
(iii)  Στην Κύπρο παρακρατείται φόρος 20% επί μετοχικών μερισμάτων πληρωμένων από μια φορολογούμενη κυπριακή Εταιρία σε ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι μόνιμος κάτοικος της κυπριακής Δημοκρατίας.
 
4. Οφέλη από την απαλλαγή από : πλήρης απαλλαγή από το φόρο επί των συνολικών κερδών και το φόρο εισοδήματος.
Δεν υπάρχει φορολόγηση επί των κερδών από την απαλλαγή από για όλες τις Εταιρείες και άτομα που είναι φορολογούμενοι πολίτες της Κύπρου, ανεξάρτητα από το εάν το κέρδος είναι μεγάλο ή μικρό. Αυτό επιτρέπει στην κυπριακή Εταιρία Χαρτοφυλακίου να απαλλαγεί από τις μετοχές σε μια Ο κληρονόμος χωρίς φορολόγηση στην Κύπρο και επιτρέπει την απαλλαγή από μετοχές μιας κυπριακής Εταιρείας Χαρτοφυλακίου χωρίς φορολόγηση στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τις προμήθειες ενός συμφωνητικού διπλής φορολόγησης. Όμως, το συνολικό κεφάλαιο κερδίζει φοροαπαλλαγή επί των κερδών από την απαλλαγή μετοχώνδεν αντιστοιχεί στην απαλλαγή των μετοχών μιας κυπριακής Εταιρείας η οποία κατέχει κινητή ιδιοκτησία, ενώ η πώληση της περιουσίας και η απαλλαγή των μετοχών καλύπτουν το 20% του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών.
Σύμφωνα με τον καινούριο Νόμο 118(1)2002 ο οποίος εφαρμόζεται από την 1ηΙανουαρίου 2003, οιεξασφαλίσειςπεριλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα,ομόλογα δημοσίου, ιδρυτικές μετοχές ή άλλες εξασφαλίσεις Εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων συγχωνευμένων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και προμηθεύονται επιλογές πάνω σε αυτό. Αναφέρεται αποκλειστικά στην αγοραπωλησία των εξασφαλίσεωνκαι δεν περιλαμβάνει υποσχετικές επιστολές. Επιτρέπει 0% φόρο επί των κερδών από την πώληση των μετοχών που αγοράστηκαν πριν ή μετά την 1/1/2003 από άλλη Εταιρεία στο εξωτερικό, με την πώληση των μετοχών που έλαβε χώρα μετά την 1/1/2003 και χωρίς να έχει επίδραση στην αξία των μετοχών.
5. Πλεονεκτήματα φορολογικού περιεχομένου εάν κάποιος απευθυνθεί στην κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου.
Τα φορολογικά πλεονεκτήματα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες «Φορολόγηση» και «Φορολογικό Επενδυτικό Πρόγραμμα» εάν κάποιος απευθυνθεί σε κυπριακές Εταιρείες, εφαρμόζονται επίσης στην κυπριακή Εταιρία Χαρτοφυλακίου.
Εγγραφή Εταιρείας
Με σκοπό να προχωρήσει η διαδικασία της εγγραφής της κυπριακής Εταιρείας, θα χρειαστούν οι παρακάτω πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη της θυγατρικής Εταιρίας:
 • Μια λίστα 3-4 ονομάτων, διαφορετικά το ένα από το άλλο, γίνεται σε σειρά προτεραιότηταςγια την αίτηση της Εταιρίας για όνομα.
 • Για πελάτες που επιθυμούν να αποφύγουν όλες τις καθυστερήσεις, προτείνουμε προεγγεγραμμένες έτοιμες κυπριακές Εταιρείες, τις οποίες μπορούμε να παραδώσουμε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Έπειτα, ο πελάτης μπορεί να μας ενημερώσει όσον αφορά το όνομα που θέλει για την Εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αλλαγή ονόματος της Εταιρίας.
 • Πλήρες όνομα και διεύθυνση του κληρονόμου.
 • Το αντίγραφο του βιβλιαρίου του κληρονόμου (ή το αντίγραφο του πιστοποιητικού συγχώνευσης της Εταιρείας, εάν ο πελάτης είναι Εταιρεία): παρακαλώ στείλτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα αντίγραφο του διαβατηρίου  (μορφή jpeg).
 • Αριθμός μετοχών ανά μέτοχο. Ένας μέτοχος μπορεί να κατέχει 100% μετοχές.
 • Αντικείμενο/δραστηριότητες της Εταιρείας: μια απλή αναφορά του είδους της δραστηριότητας δεν αρκεί. Ο ληξίαρχος των Εταιρειών θα πρέπει να γνωρίζει περί ποιων επαγγελματικών δραστηριοτήτων πρόκειται.
 • Εάν ο κληρονόμος επιθυμεί να ωφεληθεί από την εμπιστευτικότητα/υποψηφίους (βλέπετε πιο κάτω)
 • Ο κληρονόμος θα παραλάβει από εμάς: το Trust Deed που αποδεικνύει ότι αυτός είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της Εταιρείας, το καταστατικό της Εταιρείας καθώς και άρθρα συνεργασίας της Εταιρείας, Πιστοποιητικά Συγχώνευσης, εγγεγραμμένη διεύθυνση, διευθυντές και γραμματέας, μέτοχοι.
 
Υποψήφιοι, Φορολογική Έδρα & Εμπιστευτικότητα
Σύμφωνα με τον κυπριακό Νόμο, μια κυπριακή Εταιρεία είναι μόνιμη φορολογούμενη και μπορεί να απαλλαγεί από το 12.5% του εταιρικού φόρου επί των κερδών και να επωφεληθεί των 40 Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, εφόσον η Διοίκηση της βρίσκεται στην Κύπρο. Συνεπώς, θα πρέπει η πλειοψηφία των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου έτσι, ώστε η Εταιρία να θεωρείται μόνιμη φορολογούμενη Κύπρου. Όταν ο κληρονόμος δεν είναι μόνιμη φορολογούμενη στην Κύπρο, συνήθως διορίζονται ως υποψήφια διευθυντικά στελέχη, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου (πάντα μέλη του δικηγορικού μας γραφείου). Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται εκεί που η πλειοψηφία των διοικητικών στελεχών διαμένουν μόνιμα, εκεί όπου διεξάγονται οι συνελεύσεις της εταιρίας και εκεί όπου σχεδιάζεται η γενική πολιτική/τακτική της Εταιρείας. Επομένως, οι πελάτες συνήθως επιλέγουν μια πλειοψηφία διευθυντών της Εταιρείας στην Κύπρο (στην πράξη μέλη του γραφείου μας).
Έπειτα, ο κληρονόμος μπορεί να επιλέξει εάν επιθυμεί εμπιστευτικότητα ή όχι. Εάν επιθυμεί υποψήφιους, πρέπει να υπογράψει και να μας επιστρέψει Υποψήφιο Διευθυντή και Συμφωνητικά των Μετόχων που να αποδεικνύουν ότι το δικηγορικό μας γραφείο δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις δραστηριότητες των κληρονόμων, καθώς παρέχει υποψήφιους για εμπιστευτικούς σκοπούς. Χωρίς την υπογραφή των συμφωνητικών, δεν μπορούμε να παράσχουμε υπηρεσίες εντολοδόχων.
Εάν, ο κληρονόμος αποφασίσει να εμφανιστεί ως ένας από τους διευθυντές στην Εταιρεία μαζί με τους Κύπριους υποψήφιους διευθυντές, θα έχει τη δυνατότητα να υπογράφει όλα τα έγγραφα τα σχετικά με την Εταιρεία ως διευθυντής, εφόσον το θέλει. Εάν δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ως ένας από τους διευθυντές στην Εταιρεία, θα μας στείλει τα συμβόλαια/έγγραφα ώστε να τα υπογράψουμε εμείς ως υποψήφιοι διευθυντές και να τα στείλουμε πίσω σε εκείνον. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, πάντα θα υπάρχουν υποψήφιοι διευθυντές.
Οι μετοχές της Εταιρείας θα πρέπει να ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, αποκλειστικά σε μη μόνιμους κατοίκους. Τα άτομα, οι Εταιρείες Συνεταιρισμών ή Ιδρύματαμπορούν να είναι μέτοχοι. Τα μετοχικά warrants δεν μπορούν να σταλούν στον κομιστή, εάν απαιτείται εμπιστευτικότητα και/ή ανωνυμία, οι υποψήφιοι έχουν μέτρα ασφάλειας στην διάθεση τους όπως είναι τα εντολοδουχικά μέτρα. Η κυπριακή Εταιρία μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους μετόχους. Ο κληρονόμος μπορεί να εμφανιστεί ως μέτοχος, αλλά εάν επιθυμεί εμπιστευτικότητα και δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ως μέτοχος στην Εταιρεία, μπορούμε να του παράσχουμε έναν «υποψήφιο μέτοχο», ο οποίος πρακτικά θα είναι μία Εταιρία που θα ανήκει στο δικηγορικό μας γραφείο και θα «κρατάει» τις μετοχές της κυπριακής Εταιρίας ‘in trust’ για τον κληρονόμο. Ο πελάτης σε αντάλλαγμα θα παραλάβει το ‘Trust Deed’ έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της κυπριακής Εταιρείας.
Πρακτικά, ο ληξίαρχος των εταιριών μπορεί να κατέχει μόνο την ταυτότητα του πραγματικού κατόχου της Εταιρίας, όταν ο πελάτης δεν προτιμήσει την εμπιστευτικότητα.
Μέτρα Ασφάλειας
Οι κυπριακές εταιρείες δύναται να εγγράψουν τις χρεώσεις τους και με τη σειρά τους οι τράπεζες διορίζουν διαχειριστή για να αντικαταστήσει τους διευθυντές και να ελέγχει την εταιρία. Οι υποθήκες εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών.
Είδη κυπριακών Εταιρειών
Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες για την ίδρυση κυπριακών Εταιρειών, οι οποίες μπορούν να συσταθούν και να ασχοληθούν με οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως αναφέρεται παρακάτω:
 • Εταιρείες Χαρτοφυλακίου
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • Εμπορικές Εταιρείες
 • Επενδυτικές Εταιρείες
 • Εταιρείες Ακινήτων
 • Εταιρείες Χρηματοδότησης
 • Πετρελαϊκές & Φυσικού Αερίου
 • Εταιρείες Βιομηχανίας
 • Εταιρείες Διαδικτύου
 • Εταιρείες Δικαιωμάτων
 • Εταιρείες Ανατιμολόγησης / E-business / Online Companies
 • Εταιρείες Απασχόλησης
 • Εταιρείες Ενοικιαγοράς
 • Εταιρείες Διαχείρισης
 • Εταιρείες Πώλησης
 • Διαφημιστικές & Εμπορικές
 • Αρχιτεκτονικής & Μηχανικών
 • Κατασκευαστικές & Γεώτρησης
 • Περιοδικών & Εφημερίδων

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?